PvdA voor veiliger en leefbaarder Venlo

http://erikmanders.com/wp-content/uploads/2016/01/veiligheid-voor-iedereen-pvda.pngOp woensdag 9 december werd er in de gemeenteraad gesproken over het veiligheidsbeleid. Leefbaarheid en veiligheid zijn voor de PvdA belangrijk. Niet voor niets schreven we in ons verkiezingsprogramma dat veiligheid thuis en in de eigen straat of wijk begint. Wij vinden het goed dat veiligheid wordt gezien als domein-overstijgend en het daarmee een integraal onderdeel is van alle gemeentelijke beleidsvelden. Wij vinden het sterk dat inwoners meer zeggenschap krijgen over de veiligheid in hun wijk en we steunen de harde aanpak van de georganiseerde criminaliteit, de ondermijnende criminaliteit.

Veilige en leefbare wijken
De PvdA heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de komende beleidsperiode de focus wordt gelegd op veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken op wijkniveau. De PvdA is te spreken over de verschillende buurtpreventieteams, de pilots van ‘Buurt Bestuurt’ in Vossener en Venlo-Zuid, de veilige schoolroutes en we juichen het toe dat de gemeente gaat faciliteren om whatsapp-groepen van de grond te krijgen. De PvdA vindt het ook goed dat het college wil gaan werken met buurtteams en radicalisering wil bestrijden.

Woningcorporaties
Daarnaast is de PvdA enthousiast over de betrokkenheid van de woningcorporaties als het om de leefbaarheid en veiligheid gaat. Zij hebben een bijzondere rol bij het woningtoewijzingsbeleid en kunnen zodoende voorkomen dat kwetsbare mensen in kwetsbare wijken gehuisvest worden.

Wijkagent is dé agent
De wijkagent is wat de PvdA betreft de belangrijkste politieagent. Hij of zij is voor onze inwoners hét gezicht van de politie in de wijk. Hij of zij is hét aanspreekpunt voor leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken. De wijkagent signaleert wat er speelt. De wijkagent werk preventief en waar nodig repressief. En de wijkagent krijgt ook alle zooi over zich heen als de politie in algemene zin kritiek krijgt. Vergelijk hem met de conducteur in de trein die geconfronteerd wordt met boze reizigers als de treinen te laat rijden. Om die reden moet de wijkagent beter toegerust zijn op zijn taken. Dat begint bij het waarderen van de wijkagent en inzichtelijk te maken waar hij of zij in de bestuurlijke wirwar tegenaan loopt.

Aanpak criminele jeugd en jeugdoverlast
De wil een betere persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd. Vanwege beperkte capaciteit is dit in het verleden niet goed gegaan. En ook de integrale samenwerking in de aanpak van jeugdoverlast is nog onvoldoende effectief. De PvdA vindt dat ernstig. Het gaat hier om inwoners die door pesterijen hun huis niet meer uit durven, die zich in hun eigen woning niet meer veilig voelen. Daar moet keihard worden opgetreden met alle maatschappelijk partners die daaraan kunnen bijdragen!

Meer coffeeshops, minder overlast
De PvdA stond, met raadslid Hay Janssen, in 2001 aan de wieg van het succesvolle Project Hektor. Daarbij werd ingezet op het aanpakken van criminelen, het opkopen van crimineel verkregen vastgoed en het uitplaatsen van twee gedoogde coffeeshops uit het centrum (Q4) naar de rand van de stad. Jarenlang was Venlo succesvol in de aanpak en bestrijding van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. Er werd intensief integraal samengewerkt tussen de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst. Er waren zelfs internationaal goede contacten tussen politiemensen. En toen bedacht het kabinet in 2011 dat er in 2012 een wietpas moest komen. De bijzondere positie van grensgemeenten werd daarmee genegeerd en in korte tijd nam de drugsgerelateerde criminaliteit weer in alle hevigheid toe. Dat werd versterkt doordat de twee gedoogde coffeeshops aan de rand van de grens op 1 mei 2012 hun deuren sloten. Een tsunami aan drugsrunners in de directe omgeving van de overige drie coffeeshops in Venlo-Zuid en Venlo-Centrum was het gevolg.

In Venlo-Zuid en Venlo-Centrum is nog steeds veel drugsgerelateerde overlast. Navraag in de buurt en bij de politie leert de PvdA-fractie dat het hierbij vooral om verkeersoverlast en lawaai van drugstoeristen gaat. Die overlast is het gevolg van het teruggaan van vijf naar drie gedoogde coffeeshops. Het aantal parkeerplaatsen en de algehele verkeerssituatie is daar niet op toegerust. Om de overlast bij de huidige coffeeshops terug te dringen wil de PvdA-fractie het debat aangaan over het uitbreiden van het aantal coffeeshops in Venlo. De PvdA is daar voorstander van. Wij voelen ons daarbij gesterkt door de conclusies en aanbevelingen van de VNG-commissie cannabisbeleid in haar onlangs verschenen rapport “Het failliet van het gedogen, op weg naar de cannabiswet” waarin zij pleit voor gereguleerde wietteelt onder toezicht van de gemeente en ook pleit voor meer (kleine) coffeeshops om illegale wietverkoop terug te dringen en om toezicht te houden op problematisch gebruik. Onze burgemeester maakte deel uit van de zevenkoppige VNG-commissie en op het jaarcijfers in juni zal de VNG in zijn geheel zich erover uitspreken. De PvdA steunt de burgemeester in zijn strijd voor gereguleerde wietteelt en transparante coffeeshops.

Hieronder vindt u het volledige pleidooi (en het concept-IVB) van PvdA-raadslid Erik Manders:

Woordvoering PvdA Venlo – Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVB) 2016-2019

Concept-IVB 2016-2019