PvdA sterk voor de Huizen van de Wijk

IMG_6094
Namens de PvdA-fractie heeft gemeenteraadslid Erik Manders (sociale zaken) tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 28 september 2016 sterk gepleit voor de Huizen van de Wijk en een reactie gegeven op de tussentijdse evaluatie. Er is ook wat de PvdA betreft nog nader onderzoek en nadere afstemming nodig met vooral de bezoekers, gebruikers, vrijwilligers en de professionals. De PvdA vindt het dus goed dat het college dit gaat doen in aanloop naar het uitvoeringsplan.

De PvdA steunt het concept Huizen van de Wijk. Wij vinden het van belang dat er in iedere wijk gebundelde functies aanwezig zijn. Hierbij noemen wij nadrukkelijk de pijlers: Open Inloop, Informatie en Advies en Ontmoeten en Ontplooien. Wij vinden het van belang dat de verbinding tussen de Huizen en de Sociale Wijkteams beter wordt gefaciliteerd, zodat ze meer in elkaars nabijheid kunnen opereren.

Wat betreft de geografische ligging en indeling van de Huizen, en het aantal (12) dat daarbij genoemd wordt het volgende. De PvdA ziet de twaalf Huizen als ondergrens en niet als bovengrens. Wij hebben eerdere zorgen daarover geuit en zijn blij dat het college alle zorgen in de samenleving serieus neemt en heeft toegezegd om bezoekers, gebruikers, vrijwilligers en professionals bij de uitwerking van het uitvoeringsplan te betrekken. Daarmee wordt wat ons betreft voldoende geborgd dat elke wijk voldoende voorzieningen behoud. Daar waar nodig heeft het college sowieso al aangegeven te zullen kijken naar aanvullende voorzieningen. Wij willen daarbij ook de ambitieuze plannen van de gemeente en de WAA met KanDoen, om 210 medewerkers in de Huizen onder te brengen, in herinnering brengen.

De PvdA steunt het voornemen om de Huizen zoveel als mogelijk onder te brengen in gemeenschapsaccommodaties. Dat zijn tenslotte de plekken waar onze inwoners elkaar al ontmoeten. Het is goed dat de gemeente juist daar de verbinding met onze inwoners zoekt. Daarmee kan wat de PvdA-fractie ook de onwenselijke beeldvorming over de Huizen worden tegengegaan.

De PvdA wil, tot slot, graag nog enkele aandachtspunten meegeven:
– Duidelijke, eenduidige communicatie om de bekendheid van de Huizen te vergroten;
– Voortdurend informeren over, bijvoorbeeld, openingstijden en voorzieningen;
– Betere herkenbaarheid van de gebouwen met een samenhangende huisstijl;
– Betere bewegwijzering naar de Huizen op, bijvoorbeeld, verkeersborden;
– Betere bewegwijzering in de Huizen naar de verschillende voorzieningen binnen;
– Betere zichtbaarheid en vindbaarheid (ook op internet) van de Huizen;
– Behoud van de professionele ondersteuning van wijkbewoners en vrijwilligers;
– Continuïteit van bemensing en eenduidige informatie bij Informatie & Advies-punten;

Wij danken het college tot slot dat zij de bevindingen en adviezen van de ouderenwerkgroep van de PvdA Venlo ‘Denkers Op Leeftijd’ hebben meegenomen en meegewogen bij de evaluatie (pagina 35). Zij bezochten begin dit jaar het meerendeel van de Huizen in onze mooie gemeente. Ook vanaf deze plek wil ik hen, namens de PvdA-fractie, daarvoor graag nogmaals heel hartelijk bedanken!

Veel succes en wijsheid toegewenst bij de realisatie van het uiteindelijke uitvoeringsplan!