Mondelinge vragen over WAA en KanDoen

IMG_6093
De PvdA ontvangt al geruime tijd negatieve signalen en zorgen over de uitvoering van het verandertraject van de WAA, waarbij het de ambitie is om in elk geval 210 werknemers (met een wsw-indicatie en een loonwaarde onder de 40%) via buurtwerkbedrijf KanDoen, passende arbeid aan te bieden in de Huizen van de Wijk.

Mensen met een functiebeperking hebben ook recht op volwaardig werk. Werk voorziet iemand immers niet alleen van een inkomen, maar ook van een sociaal netwerk, waardering en daarmee van een waardevol bestaan. Om die reden zijn er door de overheid sociale werkplaatsen opgericht waar mensen, die vanwege hun arbeidsbeperking niet volledig inzetbaar zijn, in een vertrouwde en veilige omgeving passend en zinvol werk kunnen verrichten.

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, als één van de drie decentralisaties, is de gedachte dat er meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven aan het werk kunnen. Daarom hebben werkgevers in het bedrijfsleven zich met de Wet Banenafspraak garant gesteld voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de periode tot 2026. De overheid neemt 25.000 extra banen voor haar rekening die vóór 2024 moeten zijn gerealiseerd. In totaal gaat het om 125.000 extra banen ten opzichte van de peildatum van 1 januari 2013. Voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg moeten er bij het bedrijfsleven en de gemeenten ook flink nog wat banen bij.

De Participatiewet heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de WAA-groep als gemeentelijke sociale werkvoorziening, vanwege de beperkte instroom van nieuwe wsw-werknemers.

PvdA-raadslid Erik Manders (werkgelegenheid) heeft hierover de volgende mondelinge vragen gesteld tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 30 november 2016:

1. Hoeveel werknemers zijn er op dit moment, via KanDoen, al in de Huizen van de Wijk werkzaam, wat voor werkzaamheden verrichten zij daar en hoe worden zijn daarbij professioneel begeleid?

2. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat beschut werk passend moet zijn? Zo ja, welke andere mogelijkheden heeft de gemeente, los van KanDoen, om hierin te kunnen voorzien?

3. Is uw college bekend met de zorgen van de ondernemingsraad en de cliëntenraad van de WAA over de plaatsing van werknemers in de Huizen van de Wijk? Zo ja, hoe bent u hiermee omgegaan?

4. Wanneer is het nieuwe businessplan van de WAA klaar, wanneer wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd en wanneer worden we daarbij betrokken?

Tot slot, voorzitter blijft onze aandacht in ieder geval bij de medewerkers van de WAA die in het Huis van de Wijk actief zijn of worden. Wij zullen de voortgang kritisch doch opbouwend blijven volgen, zoals u dat van de PvdA gewend bent.

De beantwoording van deze vragen door verantwoordelijk wethouder Hanno Lamers (CDA) kun je hier terugzien (vanaf 13:42): https://venlo.raadsinformatie.nl/vergadering/244264/Besluitvormende%2520Raad%252030-11-2016?